Õppeaine ja -valdkond: matemaatika
Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste

Tunni kestvus: 2 tundi (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit).

Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid (punkt, lõik, sirge, kolmnurk, viisnurk)

 1. Mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, klassifitseerimine).

 2. Teadmiste rakendamine (matemaatilise info eri viisidel esitamine).

 3. Arutlemine (põhjendamine, analüüs).

 4. Lõiming eesti keelega,

Geomeetrilised kujundid (punkt, lõik jne)

Tunni eesmärgid: eesmärgid õppija seisukohalt:

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

Õpipädevus, Matemaatikapädevus

Tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ja koos teistega, oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele, oskab oma tegevusi mõtestada, suudab tekstidest leida ja mõista teavet ning seda esitada, arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid, käitub loodust hoidvalt, oskab vaadelda, võrrelda, esemeid ja nähtuseid ühe-kahe tunnuse abil rühmitada, oskab kasutada tehnilisi seadmeid, lihtsamaid arvutiprogramme.

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng – aken läbi aegade kui geomeetriliste kujundite kombinatsioon, taimed ja kasvuhoone (miks meie kliimas?),

Teabekeskkond – info akna kui kujundi kohta

Tehnoloogia ja innovatsioon – MS Paint tööriistade kasutamine joonistamisel/salvestamine oma kausta, Strawbees ja Quirkbot (programmeerimine) kasvuhoone ehitamine + valgustus

Mõtlemistasand (Bloomi taksonoomia): Meenuta, Mõista, Rakenda; Analüüsi, Loo

Seos teiste õppeainetega:

Eesti keel - Õpitulemused: funktsionaalne lugemine

Kunstiõpetus ja IKT - Õpitulemused: arvuti joonistus (MS Paint tööriistade kasutamine, salvestamine, välja printimine) –joonise/kõrtest valminud akna  analüüs (näit mitu ristkülikut/ruutu jne) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest.

IKT ja programmeerimine - Õpitulemused: Quirkbot programmi koostamine, eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest,

Matemaatika - Õpitulemused: loogika, lõik (mõiste ning joonestamine/rakendamine),  leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel.

Tööõpetus/meisterdamine - Õpitulemused: kõrte (Strawbees) ühendamine (akna e ristkülikutest/ruutudest kasvuhoone meisterdamine), märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil, loogika ja ruumitaju arendamine, leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel.

Loodusõpetus - Õpitulemused: taimede

Mõisted: tasandilised-ruumilised kujundid, konstrueerimine, elektrijuhtivus

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: eelteadmised – mis on taaskasutus, geomeetrilised kujundid – punkt, lõik, kinnine murdjoon, ristkülik.

Eelnev töökogemus MS Paint’is, taimede kasvamine kasvuhoones

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele:

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne):

Kasvuhoone

I Ettevalmistus

 • Sissejuhatus

 • Tähelepanu haaramine

 • Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

 • Eelteadmiste väljaselgitamine

 • Vajaminevate teadmiste kordamine

Tegevuste kirjeldused

Aknad

Foto analüüs

15 min

Õpilase tegevus

Foto analüüs lähtudes geomeetrilistest kujunditest.

 

Interaktiivsel tahvlil punktide ühendamine targa pliiatsi abil. Saadavate akende analüüs, missugustest geomeetrilistest kujunditest koosnevad?

MS Paint’is oma koduakna joonistamine

II Põhiosa

 • Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

 • Õppemeetodid

 • Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

.

Kõrtest valmistatud näidiskasvuhoone vaatlus – analüüs

Õpilased valmistavad rühmatööna Strawbees’id kasutades kasvuhoone (ristkülikud)

45 - 60 min

Kuidas ühendada kõrsi -näidiskasvuhoone vaatlus, arutelu ning analüüs-juhitud vestlus, miks on meie kliimas kasvuhoonet vaja.

Kasutame ära vanad aknad, kasvuhoone valmib geomeetrilistest kujunditest ( näit ristkülikutest), nende ühendamine.

Rühmade moodustamine . töölehe täitmine.

Õpilased alustavad rühmades kasvuhoone ehitamist (kõrred – Strawbees)

Meisterdamine -  Strawbees'i või joogikõrte ühendamine pehme traadiga.

III Lõpetav osa

 • Tunni kokkuvõte/ees-märgi saavutuse kontroll

 • Tagasiside/reflek-sioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

 • Kodutöö

Juhendiga tutvumine

rühmatöö – valgustus

Valgustuse programmeerimi-ne

Valgustuse katsetamine

Valminud kasvuhoonete näitus

Arutelu, analüüs, kelle kasvuhoones on taimedel parimad kasvutingimused

Õpilaste hinnang oma tööle, teiste tööle

Kodutöö – oma koduakna joonestamine (geomeetrilised kujundid), mõõtmine ning ümbermõõdu arvutamine.

20 - 30 min

Juhend – valgustuse tegemiseks

Gruppide abistamine

Esitlus Quirkobot'i anatoomia

Kasvuhoonesse valgustuse loomine – lampide lisamine/kinnitamine ning valgustuse programmeerimine (Quirkbot)

Juhend - Quirkbot'i kasutamise kohta

Katsetamine

Valminud kasvuhoonete näitus.

 

Arutelu, kelle kasvuhoones on taimedel kõige paremad kasvutingimused, miks?

 

Kodutöö oma koduakna joonestamine, kujundite analüüs ning akna ümbermõõdu arvutamine

Hindamine: Õpilaste rühma tööprotsessi analüüs

Valgustuse programmi näide