Õppeaine ja -valdkond: matemaatika, loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus ja kunstiõpetus (Strawbees, 3D modelleerimine), programmeerimine (Quirkbot)
Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste (3. klass)

Tunni kestvus: 1-2 (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit).

Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid, 3D modelleerimine, energia tootmine (tuuleenergia), mootoril töötav generaator

Tase: algajad

Tunni eesmärgid: koostöös õppimine (rühm), sõnastada uurimisküsimus – kuidas toota ise energiat,  püstitada hüpotees ning asuda seda tõestama (tuuleveski, vesiveski, tuulepark), mudeli loomine s.t 3D modelleerimise abil, ehitise loomine (geomeetrilised kujunditest tiivikud, mootor jne), programmi loomine (mõtle, loo, katseta ning analüüsi tulemust) – töötava energia tootmise atribuudi loomine ning mootoril baseeruv veski (võrdlus) s.t STEAM õpe.

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

Loodusteaduslik pädevus

Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist.

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

 1. tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks;

 2. vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi;

 3. oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;

 4. oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;

 5. kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust;

 6. oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid;

 7. mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud elukutseid;

    8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise

Matemaatikapädevus

Tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ja koos teistega, oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele, oskab oma tegevusi mõtestada, suudab tekstidest leida ja mõista teavet ning seda esitada, arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid, käitub loodust hoidvalt, oskab vaadelda, võrrelda, esemeid ja nähtuseid ühe-kahe tunnuse abil rühmitada, oskab kasutada tehnilisi seadmeid, lihtsamaid arvutiprogramme.

Tehnoloogiapädevus

 1. tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt;

 2. näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning väljendab oma arvamust tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta;

 3. näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada;

 4. valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja ohte;

 5. oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma arvamust põhjendama;

 6. arvestab esemete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja kultuuritraditsioonidega;

 7. valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;

 8. oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teiste õpilastega koostööd teha;

 9. tuleb toime koduste majapidamistöödega;

 10. omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval, teab tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi.

 

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng – energia tootmine - tuule energia, roheline energia, vajalikkus

Teabekeskkond – info otsimine energia tootmise kohta

Tehnoloogia ja innovatsioon –, Strawbees ja Quirkbot (programmeerimine)

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

Loodusteadused ja tehnoloogia –ülesannete lahendamisel õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid

Teabekeskkond - taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi

Mõtlemistasand (Bloomi taksonoomia): Meenuta, Mõista, Rakenda; Analüüsi, Loo

Seos teiste õppeainetega:

Eesti keel - Õpitulemused: funktsionaalne lugemine, info otsimine internetist

Kunstiõpetus ja IKT - Õpitulemused: joonise/kõrtest valminud energia tootmisvahendi  analüüs (näit mitu ristkülikut/ruutu jne) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab  (3D) kombineeritult geomeetrilistest kujunditest.

IKT ja programmeerimine - Õpitulemused: Quirkbot programmi koostamine, eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk jne) ja nende põhilisi elemente, joonestab kombineeritult geomeetrilistest kujunditest,

Matemaatika - Õpitulemused: loogika, lõik (mõiste ning joonestamine/rakendamine),  leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel.

Tööõpetus/meisterdamine - Õpitulemused: kõrte (Strawbees) ühendamine (kolmnurgad-tiivikud), märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil, loogika ja ruumitaju arendamine, leiab ümbritsevatest õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, loendab ümbritseva maailma esemeid ja liigitab ning võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel.

Loodusõpetus – energia, energia/elektri tootmise võimalused, roheline energia

Tuulegeneraator

I Ettevalmistus

 • Sissejuhatus

 • Tähelepanu haaramine

 • Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

 • Eelteadmiste väljaselgitamine

 • Vajaminevate teadmiste

Tegevuste kirjeldused

15 min

Õpetaja tegevused:

Mis on energia?

Kuidas sina saad energiat? (söök, jook jne)

Milleks on vaja energiat?

Miks on vaja elektrit?

Kuidas toota elektrit? Millega toota?

Infootsimine (suunata tuulegeneraatori ning mootoril töötav generaator)

Töölehed (jagamine)

Õpilaste tegevused

Kaasa mõtlemine, arutelus osalemine.
 

Infootsing (erinevad veebilehed) või suunatud infootsimine

 

Töölehtede täitmine (rühmatöö)

II Põhiosa

 • Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

 • Õppemeetodid

 • Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

Tegevuste kirjeldused

(ristkülikud, kolmnurgad)

30 min

Gruppide abistamine

1. Tuulegeneraatori/ generaatori liikumist reguleeriva mootori programmeerimine - tuulegeneraator otsib tuult (Quirkbot)

 

2. Mootor, selle paigutus ning tööle panek

3. Tiivikute liikumise katsetamine (kunstliku õhu liikumise teel või õues katsetamine)

4. Valminud generaatorite näitus

5. Arutelu, analüüs, kelle tuulegeneraator töötab, 

6. Kuidas panna elektrit tootma?

Õpilaste hinnang oma tööle, teiste tööle

Näitus

III Lõpetav osa

 • Tunni kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll

 • Tagasiside/reflektsioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

 • Kodutöö

20 - 30 min

Idee kujutamine Tinkercad programmi abil s.t 3D joonestamine

 

Tuulegeneraatori meisterdamine, kõrte ühendamine  (juhend)

Arutelu juhtimine, kuhu ja miks lisada mootor?

Idee kujutamine Tinkercad (www.tinkercad.com)

programmis (väljaprint)

 

Õpilased alustavad rühmades tuulegeneraatori ehitamist (kõrred – Strawbees)

Õpilased arutlevad rühmades, kuidas tuulegeneraator töötab.

Kuhu ja miks lisada mootor.

Tegevuste kirjeldused

Juhendiga tutvumine

rühmatöö – valgustus

Mootor, selle paigutus ning tööle panek

Tuulegeneraatori liikumise katsetamine (mootor pöörab)

Valminud tuulegeneraatorite näitus

Arutelu, analüüs, kelle tuulegeneraator töötab, dif ülesanne tublimatele -valgustuse lisamine.

Kuidas panna elektrit tootma?

Õpilaste hinnang oma tööle (grupisisene hinnang), teiste tööle hinnangu andmine

Näide tuuleotsimiseks mootori kasutamisest

Strawbees kasutamisvõimalused

30 min

Geomeetrilised kujundid, 3D modelleerimine, energia tootmine (tuuleenergia), mootoril töötav generaator

Näide  töötavast tuulegeneraatorist 

Hindamine - õpilasrühmade eneserefleksioon töölehe alusel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now