Õppeprotsessi juhtimine
digiajastul

19.11.

Meeskond
 

Koolijuht Indrek Kaldo

 

Õppejuht Ille Rohtlaan

 

Haridustehnoloog Tiiu Leibur

19.11.

19.11

Koolitusele tulemise eesmärk ja põhjused

 

Pärnu Koidula Gümnaasium on läbi aegade olnud tugev reaalkool. Riigigümnaasiumina pakume õpet kuues õppesuunas, sealhulgas matemaatika-füüsika ja reaalsuunas. Uues, renoveeritud hoones on õpetajate ja õpilaste käsutuses kaasaegne tehnoloogia. Seega soovime toetada ja arendada nii õpilast kui õpetajat uute tehnoloogiate kasutamisel ja juhtida kooli digiajastu nõuetele vastavalt.

Põhjus:  on vaja toetada ning arendada ka pedagoogilist kaadrit, kes oleks pädev orienteeruma kaasaegse tehnoloogia ning uute õppemeetodite (ümberpööratud klassiruum,  õpilood jne ) kasutamises.  Soovime kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid erinevate õppeainete õpetamisel aineteüleselt nutiseadmete abil ning erinevate õpiväljundite lõimimisel eluks vajalike oskuste ning teadmiste omandamiseks.

Eesmärk: Meie sihiks on luua uus õpikeskkond, mis toetab teadmiste omandamist kõige atraktiivsemal ning tõhusamal viisil st soovime pakkuda tulevikuoskusi ning võimalust kasutada digivahendeid teadmiste omandamiseks nii visuaalsel kui ka kognitiivsel moel.

Edulugu

31. augustist 2015 on kool riigigümnaasium uues, renoveeritud õppehoones. Meie visioon: Pärnu Koidula Gümnaasium on kõige kaasaegsem kool Eestis.

Meie põhiväärtused:

Akadeemilisus - peame kinni akadeemilistest traditsioonidest ja teeme koostööd kõrgkoolidega.

Asjatundlikkus - koolis on oma valdkonda suurepäraselt tundvad professionaalsed töötajad.

Koostöö - oleme avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelisele koostööpartneritele, oleme sallivad ja koostööaltid.

Uuendusmeelsus - reageerime loovalt, uuendusmeelselt ja kasutame  uusi tehnoloogiaid. IT võimalused

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad

1. Koolis on ellu viidud uusimad haridustrendid. Taotluseks on tagada kooli õppekava rakendamisel oluliste haridustrendidega arvestamine. Käesoleva arengukava perioodil on eelkõige nendeks sotsiaalsete võtmepädevuste, digitaaloskuste, ettevõtlikkuspädevuse ja võõrkeelteoskuste kujundamine.

2. Koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad. Taotluseks on tagada koolis õpetajaskonna olemasolu, kes vastavad „Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppes“ esitatud õpetaja pädevusnõuetele. Erilist tähelepanu pööratakse  õpetajate kõrgel tasemel digitaaloskustele ja nende võimekusele kasutada tõhusalt innovaatilisi õppemeetodeid, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali ning avatud õpikeskkondade kasutamine õppes.

3. Kool teeb koostööd teiste riigigümnaasiumidega ja teiste õppeasutustega ning on avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele. Taotluseks on kujuneda kooliks, kellega koostööpartnerid tahavad koostööd teha ja koolil on oma koostööpartneritele anda lisaväärtust. Rahvusvahelise koostöö arendamiseks pööratakse koolis erilist tähelepanu võõrkeelteoskusele.

4. Kooli õpilastel on suurepärased õpitulemused ja saavutused. Lisaks õpilaste akadeemilistele tulemustele on  eriline tähelepanu tööalast konkurentsivõimet suurendavate valdkonnaoskustega seotud tulemustele, nagu – ettevõtlikkus, digitaaloskused ja õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused (üldpädevused))

5. Koolis on ühistele väärtustele tuginev ja üksteist toetav koostöö.  Taotluseks on tagada selline koolikultuur, mis tagab kooli innovaatilisuse.